Brummer reageer op sedisie-aanklag

JEF-berig maak opslae

Decision makers turn to O!O first for what’s really happening in Eden
… You’re reading, aren’t you!?
Advertise on O!O – click here for details

Click to follow @DrewanBaird on twitter

Oudtshoorn. 25 February 2013. 07h40. Johann Brummer, wat in die JEF-berig wat O!O vanoggend gepubliseer het onder skoot kom, het dievolgende regsopinie rakende die sedisie-aanklag aan O!O beskikbaar gemaak:

A F Schmidt

Advokaat van die Hooggeregshof van Suid Afrika
Geassosieerde lid van die Kaapse Balie044 805 7000 x7003
Lid van die Suid-Kaap Vereniging van Advokate082 5778 435

Kamer 6
1ste Vloer
Advokate Kamers
Church Corner Gebou
h/v Courtenay & Kerkstraat
Posbus 10329 George
alfred@georgelaw.co.za
Faks: 086 556 7001

MEMORANDUM AAN OPDRAGGEWENDE PROKUREUR

MILLS & LOMBARD PROKUREURS
Aandag: Mnr Hardy Mills

Per e-pos: hardymills@telkomsa.net

12 Mei 2011

Geagte Meneer

Insake: Moontlike Strafregtelike Vervolging (SEDISIE) : Brummer

Ek is in hierdie aangeleentheid versoek om my mening te gee ten aansien van die instelling van moontlike strafregtelike vervolging van ‘n DA raadslid, Johann Brummer in die Bitou Munisipaliteit op ‘n aanklag van SEDISIE.

Ek het al die dokumentasie en inligting wat tot my beskikking gestel is deur my opdraggwende prokureur bestudeer en ook reeds ‘n telefoniese konsultasie met my opdraggewende prokureur gehad op 10 Mei 2011.

Na my mening stel die inligting en feite wat ek tot my beskikking het nie genoegsame gronde, of anders gestel ‘n prima facie saak daar ten einde voort te gaan met die voorgenome klagte teen Brummer nie.

My redes daarvoor is (onder andere) soos volg:

Die misdryf van SEDISIE is ‘n misdryf teen die staat wat val min of meer tussen die misdaad van hoogverraad in sy meer ekstreme vorm en die misdaad van openbare geweld in sy minder ernstige formaat.

Die misdryf van SEDISIE word soos volg omskryf:

“Iemand pleeg SEDISIE indien hy wederregtelik en opsetlik
deelneem aan ‘n toeloop van mense wat die uitdaging van, of weerstand bied teen die gesag van die Republiek, ten doel het, of
so ‘n toeloop veroorsaak.”

[Snyman Strafreg 4de Uitgawe bladsy 321]

Uit die dokumentasie en inligting tot my beskikking blyk dit dat die voorgenome strafregtelike klagte van SEDISIE teen Brummer in sy geheel berus op die e-pos wat Brummer aan ene Peter Ahern (skynbaar ‘n plaaslike besigheidsman) gestuur het op 2 Junie 2006.

Ek verstaan dat geweld in die KwanoKuthula nedersetting uitgebreek het ongeveer ‘n jaar na die skryf van hierdie e-pos hierbo na verwys (in my brevet is daar ‘n dokument getiteld Significant Aspects of Letter from JB to PA – sien punt 6 daarvan).

Die ‘Memorandum of Understanding’ tussen die DA en die organisasie Qina Mhlali Qina (“QMQ”) gedateer 28 Januarie 2011 verwys ook na ‘n vorige MOU van 2007.

Dit blyk volgens alle aanduidings in my brevet dat die uitbreek van geweld in 2007 minstens ‘n jaar geskied het na die e-pos waarop die klagte berus word.

Dit laat natuurlik dadelik die vraag ontstaan of daar ‘n genoegsame kousale verband is tussen die skryf van die e-pos en die uitbreek van geweld in die nedersetting ‘n jaar daarna.

Indien daar nie getuienis te voorskyn kom oor wat presies gebeur het tussen die skryf van die e-pos en die uitbreek van geweld ‘n jaar later nie, meen ek dat daar nie genoegsame gronde is om ‘n kousale verband tussen die skryf van die e-pos en die uitbreek van geweld vas te lê nie. Daar is in elk geval geen sodanige getuienis in my brevet nie.

Dit blyk voorts asof die betrokke woorde in die e-pos waarop gesteun word die volgende is (die laaste sin op die eerste bladsy van die e-pos en die eerste sin op die tweede bladsy van die e-pos):

“My feeling is that they are still going to be with us for a long time, unless the people in the township can convince the ANC, by means of civil unrest, to remove them. They have stated that they are going to make this town ungovernable if these guys are not removed either by the police or the ANC. Scary prospect.”

Klem word gelê, spesifiek in die media berigte wat in my brevet is op die eerste deel van hierdie aangehaalde gedeelte naamlik, “unless the people in the township can convince the ANC, by means of civil unrest, to remove them.” Wat egter uit die oog verloor word is dat in die derde laaste paragraaf van die e-pos die skrywer verwys daarna dat “I have spoken to some of the leaders of this popular movement” (my afleiding is dat daar hier verwys word na QMQ).

Die afleiding vir die restant van die eerste gedeelte wat hierbo aangehaal is, is dat die ‘they’ waarna in daardie sin verwys word (“they have stated that they are going to make this town ungovernable”) dieselfde persone is waarna in die derde laaste paragraaf na verwys word wat skynbaar die QMQ is.

Brummer sal bygevolg, na my mening, redelikerwys kan aantoon dat sy verwysing na die verwydering van die raadslede van die ANC by wyse van civil unrest , nie sy eie idee of opset was nie, maar die van die persone met wie hy gesels het naamlik die QMQ. Dit is my mening dat daar ook hier nie ‘n voldoende nexus is om ‘n verband te vorm tussen die inhoud van die skrywe en ‘n klagte van SEDISIE nie.

Brummer se opset is uiteraard van kardinale belang. Getuienis sal aangebied moet word om aan te toon dat dit Brummer se opset was om die misdryf van SEDISIE te pleeg. Sonder enige verdere getuienis ten opsigte van sy gesprekke met QMQ leiers en/of lede of bv. sy bywoning van vergadering waar hierdie tipe van politieke onrus bespreek is sal nodig wees om sy opset aan te dui.

Ek meen voorts dat indien daar slegs voort gegaan word met ‘n klagte teen Brummer en nie die restant van die persone betrokke, spesifiek van die QMQ nie, die klagte waarskynlik as politiekery afgeskryf sal word en daar nie daarmee voortgegaan sal word nie.

Ter opsomming meen ek bygevolg dat gegrond op die inligting en feite tot my beskikking gestel daar nie genoegsame gronde is om voort te gaan met die lê van ‘n klagte van SEDISIE teen Brummer nie, dat daar nie op hierdie stadium ‘n prima facie saak ten opsigte van die aanklag uitgemaak word nie en dat, tensy daar verdere getuienis beskikbaar gestel word daar nie met die klagte voort gegaan behoort te word nie.

My opdraggewende prokureur is meer as welkom om my te kontak om die inhoud van hierdie memorandum te bespreek en ek maak gebruik van die geleentheid om u te bedank vir die opdrag.

Die uwe

A F Schmidt

________________________________________________________
DREWAN BAIRD COMMUNICATIONSensaytional – 076 349 6316
Making sure they see it your way
________________________________________________________

Click here to receive updates | Advertise on O!O | Home.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s